Led og inspirér som Kompagnibefalingsmand ved 7. Hærens Basis Uddannelses kompagni

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du naturlig autoritet og vilje til at være en rollemodel for befalingsmænd og brænder du for udvikling og uddannelse af mennesker?

Kan du indgå i et Command Team, med enhedens chef og objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer?

Så har DU dét, der skal til, for at være Kompagnibefalingsmand ved 7. Hærens Basis Uddannelses kompagni

Om os

7. HBUKMP indgår i 2 EODBTN, som et af de 2 kompagnier der uddanner værnepligtige soldater ved Ingeniørregimentet.

7 HBUKMP består af en kommandodeling og tre delinger. Vores opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse for ca. 150 værnepligtige 2 gange om året, med start i henholdsvis februar og august. Derudover har vi en vigtig opgave i, at rekruttere egnede værnepligtige til Sergentuddannelsen, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, samt andre udbudte uddannelser i Forsvaret.

Udover to HBUKMP, består 2. EODBTN også af et HRUKMP, som er ansvarlig for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, et EOD&SEARCHKMP, der uddanner soldater til at løse ammunitionsrekognoscerings-, ammunitionsrydnings- samt Advanced Search opgaver såvel nationalt som internationalt, et Ammunitionsrydningskompagni, der forestår det nationale beredskab for ammunitions – og bomberydning nationalt, samt uddannelsen af nye ryddere og specialister.

Om stillingen

Som kompagnibefalingsmand er du, en del af kompagniets Command Team, og ham som dagligt rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på kompagniets opgaveløsning. Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet i 7. HBU KMP til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder. Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning af unge Befalingsmænd.

Du skal kunne virke som vejleder og rådgiver for de yngre mellemledere i kompagniet, og særligt for 7. HBU KMP gælder det, at kompagnibefalingsmanden i samarbejde med kompagnichefen, er ansvarlig for karriereplanlægningen, af befalingsmændenes fremtid ved regimentet. Du forventes at kunne motivere og udvikle befalingsmændene i 7. HBU KMP i tråd med regimentets behov og Hærens befalingsmandsstrategi.

Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand tage ansvar for og sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at fastholde og øge et højt fagligt niveau, kompetenceudvikling af befalingsmændene og derigennem motivere befalingsmændene til en fremtid ved Ingeniørregimentet.
Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære forgangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved garnisonen, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.

Om dig

Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Såfremt du ikke er seniorsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder således du er fundet egnet til at gøre tjeneste på M231 niveauet.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet vil du blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til seniorsergent.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved 7. HBU KMP.

Det forventes at du er i besiddelse af følgende kompetencer:

• Udviser empati og forståelse for andre mennesker og at du herigennem har en lyttende og dialogbaseret tilgang til andre mennesker.
• At du brænder for udvikling og uddannelse af mennesker.
• Udviser helhedsorientering baseret på erfaring fra forskellige stillinger og gerne enheder.
• Kan selvstændigt tage et større ansvar for udviklingsaktiviteter, både indenfor egen enhed, men også på tværs af personel- og faggrupper, samt funktionsniveau.
• Kan selvstændigt planlægge og af egen drift iværksætte løsning af egne og enhedens opgaver.
• Kan selvstændigt tage initiativ til at udbygge sin viden om styring, forvaltning, føring og ledelse, for at kunne bidrage med denne faglige kontinuitet ved egen enhed.
• Kan kommunikere konstruktivt, effektivt og målrettet i såvel skrift som tale.
• Samtaleleder uddannelse

Det er et krav at du har gennemført Ingeniørregimentets føreruddannelser for
mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Er dette ikke er tilfældet vil det manglende
efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.
Det er ønskeligt at du besidder følgende uddannelser i forhold til den militære akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb der bibringer dig kompetencer indeholdt i uddannelserne:
• Ledelsesmodul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelsesmodul 2, Ledelse i organisationen.
• Føringsmodul 1, taktik i Hæren.
• Føringsmodul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.

Det forventes at du er opsøgende og proaktiv omkring din egen udvikling og tilegnelse af
kompetencer samt opsøger vejledning ved samtaleleder og bataljonsbefalingsmand.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn Sebastian Søndergaard på telefon: 22 83 33 66

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 17. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065527

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet