Nyheder fra Skive

7 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skive og omegn

Job tilbydes:
Kompagnibefalingsmand til 2. Panseringeniørkompagni i Skive (genopslag)
Har du lysten og viljen til at gøre en forskel for vores professionelle soldater, og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse til kampingeniør.Befinder du dig godt med at arbejde selvstændigt, og kan du se dig selv som en del af kompagniledelsen.Om os2. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling.Kompagniet (KMP) indgår i 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) under 1 brigade (1BDE).Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer. Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.Se i øvrigt vores Facebookside: 2 PNIGKMPOm stillingenSom kompagnibefalingsmand indgår du som en del af kompagniets Command Team. Det betyder at du rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen omkring alt fra kompetenceudvikling af medarbejdere, uddannelse og håndtering af enhedens disciplin.Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet, til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder.Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning af unge befalingsmænd. Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand sammen med kompagnichefen tage ansvar for, og sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at fastholde og højne det faglige niveau.Dette gøres bl.a. igennem kompetenceudvikling, hvilket bør tilgodese motivation for den enkelt at fortsætte det videre karriereforløb ved Ingeniørregimentet. Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære foregangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.Du bliver ligeledes bindeleddet mellem det administrative fællesskab (GSE), hvor der vil være administrative opgaver.Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.Om digDu er udnævnt seniorsergent, hvis ikke, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt oversergent. Det forventes du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende. Du skal have interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved 2 Panseringeniørkompagni.Du har gennemført begge af ingeniørregimentets føringsuddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis ikke er tilfældet vil det manglende kursus efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt. Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:Føring:• Kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsningen.• Kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd, samt efterleve Ingeniørregimentets værdibegreber, ordentlighed, oprigtighed og tydelighed.• Kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavens enkeltdele som led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, samt følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.Ledelse:• Kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af delelementer af beslutninger i egen enhed.• Kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.Uddannelse:• Kunne indgå i udviklingen af underordnede og sideordnede personels faglige og personlige kompetencer, ud fra enhedens/bataljonens/regimentets uddannelses- og udviklingsbehov.• Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser, og herunder bidrage til uddannelsesforløb for enheden personel.• Kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov. Herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtalevejleder.Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker. • Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen. • Førings modul 1, taktik i Hæren. • Førings modul 2, Hæren i krig. • Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Skive. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnLars Bjarnaberg Weiss på telefon 31 60 05 95.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 20. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM INGENIØRREGIMENTETIngeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til. Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Skive Kaserne
Indrykket 14. januar på JobNet
Job tilbydes:
Chef for S7 ved IGR stab
Vil du være med til at sætte rammen for og præge det uddannelsesmæssige område ved Ingeniørregimentet sammen med regimentets bataljoner og Hærkommandoens G7. Vil du være med til at tilsikre at udviklingen og rulningen af uddannelsesgrundlaget sker løbende i tæt koordination med tjenestegrensinspektionselementet og regimentets dispositionsenheder, så er stillingen som chef S7 ved stab, Ingeniørregimentet ledig.Om osCH S7 er en nyoprettet stilling i staben ved Ingeniørregimentet, der i samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet indledningsvist skal have sin primære fokus på udviklingen og rulning af Ingeniørregimentets uddannelsesgrundlag. Endvidere vil øvrige regimentsopgaver, som relaterer sig til uddannelse eksempelvis SIMULATION/GSIMS og kurser (Min Uddannelse) være placeret i sektionen. Sektionen ses endvidere at være koordinationsansvarlig for at regimentets uddannelsesmæssige faciliteter som øvelsesterræn, skydebaner og idrætsfaciliteter er indrettet, så de modsvarer de krav, der er for uddannelse af regiments enheder.Ingeniørregimentets stab er forholdsvist nyoprettet fra september 2021, og består af en LESEK, S1, S2, S35, S4 og S7, der er den sidste sektion, der bliver oprettet i staben. Staben vil på sigt have 65 medarbejdere heraf 9 af reserven.Stabens sammensætning er bred med både civile og militære medarbejdere, og sammen med TI-elementet løser vi en langt række spændende opgaver, der til tider kræver støtte på tværs bl.a. i rammen af Tjenestegrensinspektionselementet, det Nationale Landmilitære Ope-rative Center og Multi National Division North.Vi udfordrer hinanden dagligt både på det faglige mens også på det personlig plan i ønsket om at udvikle os selv og vores processer – dette med et smil på læben og plads til den enkeltes behov.Om stillingenDe første opgaver bliver:- I samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet at udarbejde en plan for udvikling og rulning af Ingeniørregimentets uddannelsesgrundlag, der i løbet af de sidste par år har været igennem en opdateringsproces, herunder sikre at der er en rød tråd fra gruppe- og op til bataljonsniveauet.- Opfølgning på de netop gennemførte uddannelseskontrolbesøg ved regimentets enheder i samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet.- I samarbejde med HKO G7 og 2 EOD-BTN S7 at udvikle og skabe rammerne for Ingeniør-regimentets S7.- Skabe et overblik over uddannelser i rammen af HSGS og FAK (Føringsuddannelserne og OFU), samt danne et billede af hvilke uddannelser, der er rammen for virket på M200 og M300 niveauet.- Koordinere og prioritere fordeling af faciliteter til brug for uddannelse, så det passer med uddannelsesprioriteringen i årsbefaling for HKO.I rammen af S7 vil du være en del af det hold som Ingeniørregimentet stiller med til det Nationale Landmilitære Operative Center, hvormed du kan forvente øvelsesaktivitet 1 – 2 uger om året i denne ramme.Stillingen kræver at du kan arbejde selvstændigt, og vil inden for nogle arbejdsområder kræve tålmodighed og et langt træk, derudover vil der være meget fleksibilitet, frihed under ansvar og mulighed for evt. at læse en eller anden form for videreuddannelse i stillingen.Om digDu er major (M331) med kendskab til ingeniørspecialerne, og har interessere for og evt. erfaring fra det uddannelsesmæssige område.Du har et ønske om at prøve kræfter med tværgående koordination, og er klar til at sætte retning, samt stå i spidsen for et område der kontinuerligt kræver udvikling og opfølgning.Du kan se det brede perspektiv og har en udpræget grad af helhedsforståelse, hvormed alle Ingeniørregimentsuddannelser inden for de forskellige uddannelsesretninger får hver sin plads og fokus – men også at det hele samles i forbindelse med gennemførelse af vores førings-uddannelserSom person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er en udpræget teamspiller, som vægter og vedligeholder relationer, og har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med andre.Sagsbehandling kommer til at foregå i WorkZone, hvormed det er væsentligt, at du har flair for at anvende dokumenthåndteringsprogrammer.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Henrik Madsen på tlf.: +45 72 82 50 31.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022. Stillingen er ledig til besættelse snarest, men endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Ingeniørregimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniør-specialer; kampingeniør-, EOD-, konstruktions-, CBRN- og GEO-tjeneste. Regimentet består af tre professionelle bataljoner, og en operativ stab. Regimentet uddanner årligt ca. 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmandage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har enheder på Pionergården på Vest-amager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til. Ingeniørkasernen er en af landets største kaserner, og huser også Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Hjemmeværnets Uddannelsescenter Midt- & Vestjylland samt Prinsens Musikkorps. Derudover huser Kasernen også elementer fra Forsvarsministeriets styrelser; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarets Ejendomsstyrelse, Udleverende Depot Skive under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værkstedsområde Skive under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen kan dermed tilbyde gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Skive Kaserne
Indrykket 11. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Skive

Skive er en by, der indeholder det hele; frisk luft i naturskønne omgivelser, Danmarkshistorie, kulturliv, fællesskab og en hel række af karrieremuligheder. Læs med her, og lær alt, der er værd at vide om denne dejlige Midtjyske by.  

En naturskøn by for alle

Skive ligger i Midtjylland ved Salling og nær Karups Å, der har udløb i Limfjorden. Der er lidt over 20.000 indbyggere i byen, hvorfor Skive ikke er en lille by. Skive byder på masser af skøn natur og naturseværdigheder. Du finder, i Skive, både den fantastiske Limfjord og storslåede skove. Landskabet i Skive differentierer meget, hvorfor der generelt findes naturoplevelser til alles behov. I byen og dens omegn finder du både søer, skove, vandløb, og i fjorden er der hele seks aktive havne. Der er derfor rige muligheder for alle slags udendørs aktiviteter, hvad end det er lystfiskeri, sejlads, mountainbike, ridning, vandreture eller picnics i skoven. Der er blandt andet også mulighed for at lokke børnene med på en anderledes og sjov vandretur, hvis I følger Trolderuterne. Du kan også tage på en rolig og flot sejltur i kajak på Limfjorden, og hvis det er en ekstra varm sommerdag, kan du hoppe i badetøjet og nyde det kølige vand.

Et rigt kulturliv

Oveni at have en fantastisk natur, så byder Skive også på et rigt kulturliv og et hav af hyggelige butikker, som du kan gå på opdagelse i. Byen har oveni også en række spændende kulturattraktioner, der gør det muligt at opleve byens forhistorie og dertil indsamle viden herom. Du finder blandt andet museumssamlinger, herregårde og borge, der alle er med til at fortælle den spændende forhistorie, der danner grundlag for byen. Du kan her på siden læse mere om, hvad der sker i Skive, så du er sikker på, at du ikke glipper nogle af de spændende kulturelle muligheder, som byen byder på. 

Nærhed og fællesskab

Selve Skive Kommune består af Skive midtby, hvortil der også er ti yderligere bydele i Skive. Der findes også en række mindre byer, landsbyer og sommerhusområder i kommunen. Trods dette, så er Skive en by, der byder på nærhed og fællesskab. Det gør sig blandt andet gældende i forhold til Skives foreningsliv. Skive Kommune har inden for de seneste år flere gange ligget i toppen, når det kommer til kåringen af Danmarks Bedste Idrætskommune I DIF’s store undersøgelse. Uanset, hvad du interesserer dig for, så er der mulighed for at indgå i et fællesskab med mennesker, der deler denne passion. Der er foreninger for alle på Skiveegnen, samtidig med, at der i byen også udbydes aftenundervisning til dem, der enten vil udvide deres sproglige horisont, dyrke motion eller være kreative. Til sidst findes der også både sociale foreninger og hjælpeorganisationer i byen, så der er altid hjælp at hente, hvis livet bliver svært.

Karrieremuligheder og erhvervsliv 

Der er også rig mulighed for at udfolde sin karriere i Skive. Skive Kommune har en masse spændende virksomheder, hvor de fleste har et stort vækstpotentiale. Der kunne derfor nemt være brug for lige netop dig og dine kompetencer i en af virksomhederne. Skive byder generelt på et hav af jobmuligheder inden for forskellige fag og brancher. Byen lå også i toppen af Byggeris erhvervsklimamåling i 2020 for femte år i træk, hvorfor Skive er en af de byer i Danmark, der er bedst at drive virksomhed i. Oveni indeholder Skive også en række ungdoms- og videregående uddannelser, hvorfor du, eller dine børn, allerede kan påbegynde jeres karrierer her. Du kan her på siden gå på opdagelse i det lokale erhverv og se, hvilke muligheder, der er for dig i forhold til din eller dine børns karriere. Du kan også læse Skives lokale nyheder, og på den måde hele tiden følge med i, hvilke muligheder, der opstår.

Byggegrunde og boliger 

Udover at Skive byder på gode jobmuligheder, så finder du også attraktive boligpriser i byen. Du får derfor, qua byens fordelagtige boligpriser, flere penge at leve for, hvad end du ønsker at købe et hus, der allerede er bygget, eller du gerne vil bygge drømmeboligen fra bunden selv. Skive er en by, der er i rivende udvikling, og Skive Kommune har generelt fokus på at skabe attraktive nye steder, hvor du kan slå dig ned. Det gælder uanset, om du ønsker at bo i byen, eller hvis du er mere til rolige omgivelser på landet, med naturen i baghaven, så er Skive en by, hvor der er mulighed for det hele. 

Lokale nyheder - hold dig opdateret her 

Skive er altså en by, hvori du finder både byliv, skønne naturomgivelser, foreningsliv, kulturliv og attraktive boligpriser. Det er en by, der - med sin fantastiske natur og pulserende bymidte - rummer alle slags temperamenter. Du har, i Skive, mulighed for at indgå i et eller flere fællesskaber - og du kan her på siden kan følge med i de lokale nyheder. Derved kan du holde dig opdateret på, hvad der sker i den dejlige midtjyske by. Det gør sig både gældende, når det handler om job- og karrieremuligheder, initiativer fra ildsjæle, nærlokale historier, billige boliger, foreningsliv og alt derimellem.