Erfaren seniorsergent søges til spændende stilling som operationsbefalingsmand i Landsdelsregion Vest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Landsdelsregion Vest søger en erfaren seniorsergent til stillingen som operationsbefalingsmand i operationselementet (G3).
Har du lyst til at arbejde med nationale militære landoperationer, bistand til politiet og assistancer til samfundet, og er du initiativrig, selvstændig og handlekraftig, så er du lige præcis den operationsbefalingsmand der søges.

Om os

Landsdelsregion Vest er et regionalt hovedkvarter med landmilitært ansvar for det jysk-fynske område. Regionsstaben består af ca. 35 fastansatte civile og militære medarbejdere. Derudover er der tilknyttet reservepersonel og frivilligt hjemmeværnspersonel. Staben består af en Operations- og Planlægningssektion (G2/G3/G5/G6), en Personel- og Uddannelsessektion (G1/G7), en Operationsstøttesektion (G4/G8 og etablissement) samt en Informationssektion (G9).

Operations- og Planlægningssektionen (OPSEK) består af elementerne G2 G3, G5, og G6. I alt er der otte militære medarbejdere i OPSEK. Sektionens hovedopgaver er at varetage den operative militære planlægning, koordination og indsættelse af underlagte hærhjemmeværnsdistrikter og enheder fra Hæren, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. Sektionen har desuden ansvaret for at koordinere bistand til politiet og assistancer til de øvrige sektoransvarlige myndigheder i samfundet. Endvidere deltager sektionen med sagsbehandlere i diverse projekt- og arbejdsgrupper under Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen samt internt i landsdelsregionen.

Operationselementet hovedopgave er føring af regionens landmilitære indsættelser i det jysk-fynske område. Elementet vil også varetage planlægning af kommende operationer. Elementet har derudover ansvaret for opstillingen af regionens operationscenter (bemanding, uddannelse og drift).

Tjenesten ved regionsstaben er baseret på et godt arbejdsmiljø og en fleksibel tilgang til opgaverne på tværs af organisationen, og dagligdagen er præget af tillid, frihed under ansvar, indflydelse på egne opgaver og muligheden for planlægning af egen arbejdsdag i videst muligt omfang. Staben har fokus på kontinuerlig udvikling af egen organisation til løsning af nuværende og fremtidige opgaver, hvorfor trivsel, fastholdelse, faglig og personlig udvikling af den enkelte medarbejder vægtes højt.

Staben har en positiv og stærk profil, og sammen spiller vi hinanden gode og leverer faglige samt professionelle opgaveløsninger og støtte til vores distrikter, foresatte myndigheder, det øvrige forsvar og det civile samfund.

Om stillingen

Du vil som operationsbefalingsmand i Operationselementet få det praktiske ansvar for etablering og drift af landsdelsregionens operationscenter, herunder kontakten til og uddannelsen af de frivillige befalingsmænd og stabshjælpere fra Hjemmeværnet.

Du vil desuden selvstændigt skulle varetage planlægning og drift af regionens vagthavendeordning, rutinemæssige rapporteringer til foresat, sagsbehandling og kontrol af rekvisitioner og evalueringer af distrikternes bistand til politiet samt øvelsesanmeldelser i det jysk-fynske område. Endvidere vil du få ansvaret for regionens sagsbehandling og bidrag til hjemmeværnets og politiets softwareløsning for rekvisition og evaluering af fælles opgaver (REEVAPOL).

Du vil være stedfortræder for elementslederen samt skulle bidrage til at udvikle og vedligeholde de interne bestemmelser for operationscenterets virke samt eksterne bestemmelser for procedurerne mellem distrikternes og landsdelsregionens operationscentre.

I forhold til dine kompetencer, vil du skulle bidrage til eller selvstændigt udarbejde operative befalinger og planer samt indlæg til studieperioder mv. Der vil også være mulighed for vejledning og udvikling af dine operative kompetencer gennem opgaveløsningen.

Som operationsbefalingsmand vil du få ansvaret for udarbejdelse af en læringsplan til samt gennemførelse af uddannelsen af operationscenterets personel. Du vil endvidere skulle bidrage til og på sigt selvstændigt udvikle og gennemføre stabsøvelser for landsdelsregionens operationscentre.

Arbejdsopgaverne løses hovedsagligt inden for normal arbejdstid, men der vil i fm. operationer og øvelser samt uddannelse af stabens reservepersonel og frivillige hjemmeværnspersonel også være forskudt tjeneste uden for normal daglig tjeneste, herunder i weekender og på hverdagsaftener.

Du vil desuden komme til at indgå i landsdelsregionens vagtroste som vagthavende. Vagten bestrides som tilkaldevagt, normalt en ug af gangen.

Der er gode muligheder for personlig, faglig og karrieremæssig udvikling i stillingen.

Dit faste tjenestested vil være Skive, men som udgangspunktet har medarbejdere i staben én hjemmearbejdsdag typisk fredag.

Om dig

Du er seniorsergent med varieret operativ tjeneste og sagsbehandlererfaring. Alternativt oversergent klar til udnævnelse og med bred operativ erfaring.

Du har erfaring fra tjeneste i et operationscenter og har evt. gjort tjeneste i et operationscenter eller hovedkvarter under internationale operationer eller ifm. en udstationering.

Du har erfaring med at bruge WorkZone, DeMars og Sitaware, eller et tilsvarende føringsstøttesystem, udarbejdelse af bestemmelser og briefinger, men mest af alt at du har interesse samt flair for udvikling af elektroniske hjælpeværktøjer til brug i et operationscenter.

Du er initiativrig, helhedsorienteret og i stand til at kunne håndtere flere sager selvstændigt på samme tid. Du arbejder struktureret og kan bevare overblikket selv i et hektisk operationsmiljø. Du er velformuleret, både mundtligt og skriftligt, og kan kommunikere både formelt og uformelt.

Du har situationsfornemmelse og konduite, og er i stand til at samarbejde med inter-ne og eksterne samarbejdspartnere med forskellige militære og civile baggrunde.

Opgaverne i operationselementet er mangeartede og ind i mellem med meget korte tidsfrister, hvorfor det forventes, at du er fleksibel, omstillingsparat og i stand til hurtigt at skifte fokus. Du skal kunne fremkomme med løsninger og se operative muligheder frem for begrænsninger inden for såvel elementets som sektionens sagsområder.

Du skal desuden være helhedsorienteret, serviceminded og gennem dit engagement medvirke til, at regionen og hjemmeværnsdistrikterne opnår det bedst mulige grundlag for at løse pålagte operative opgaver.

Kendskab til nationale operationer, samfundets beredskab samt Hjemmeværnets organisation og opgaver er ønskeligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af operationselementet, major Kim Risvig, på telefon 72 42 16 11 eller på mail LRGNV-G35-02@mil.dk. Du kan ogsåkontakte chefen for Operations- og Planlægningssektionen, major Steen Ø Eriksen på mail LRGNV-CHOP@mil.dk eller telefon 50 86 47 62.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. juni 2024 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt derefter, dog senest 1. juli 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053691

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet